ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (παρ. 4. Αρθρ. 23 Ν.4014)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της παρ. 4. Αρθρ. 23 Ν.4014