Κατασκευες - Επιβλεψεις

Αναλαμβάνουμε τις δομικές εργασίες σε κατοικίες, σε επαγγελματικές στέγες, σε καταστήματα κ.λ.π.
Η εκτέλεση των εργασιών, αφορά σε συγκεκριμένα στάδια προόδου ενός κτιριακού έργου, ή και στο σύνολο του («με το κλειδί στο χέρι») με προδιαγραφές και είδη υλικών που θα έχουν συμφωνηθεί με σχετική προδιαγραφή εργασιών, που θα συνοδεύει το σχετικό συμφωνητικό ανάθεσης και ανάληψης της εργολαβίας.
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, και έγκαιρη παράδοση του έργου χωρίς ταλαιπωρίες του ιδιοκτήτη.